Obchodné podmienky

Služba webcrm.sk slúži prevažne na správu kontaktov a riadenie vzťahov so zákazníkmi, prioritne pre firmy.
 

1. Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je JT-Trading s.r.o., IČO: 36573981, ďalej len prevádzkovateľ.
 

2. Ďalšie ujednania

 • Používateľ vyplnením formulára DEMO registrácie pri vytváraní testovacieho účtu dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednaných služieb.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby webcrm.sk.
 • Používateľ služby webcrm.sk si prenajíma v zvolenom časovom intervale CRM systém, a teda nie je vlastníkom licencie CRM systému.
 • Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba webcrm.sk splní špecifické požiadavky používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk).
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah dát vložených do systému používateľmi služby.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
 • Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.

Predaj služby webcrm.sk tretím osobám.
Používateľ súhlasí, že nebude službu webcrm.sk poskytovať tretím osobám. Pre služby webcrm.sk platí cenník  dostupný  na stránke www.webcrm.sk. Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník ako na www.webcrm.sk.
 

3. Testovacie obdobie

Používateľ má k dispozícii 14 dní pre otestovanie a vyskúšanie služby zdarma. V rámci registrácie služby zdarma, klient súhlasí so zasielaním prezentačných emailov súvisiacich so službou web CRM počas tejto skúšobnej doby.
 

4. Postihy za neuhradenie faktúry

 • V prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry (výzvy na úhradu) bude mať klient službu webcrm.sk dostupnú len na čítanie
 • 100 dní po dátume splatnosti faktúry (výzvy na úhradu) si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na úplné odstránenie používateľa zo systému

 

5. Ukončenie služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 • používateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby webcrm.sk,
 • ak používateľ používa službu na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam)
 • ak veľkosť vložených dát používateľa preťažuje databázové a súborové systémy,

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby webcrm.sk.
V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti používateľa, nie je prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby webcrm.sk.
 

6. Autor služby a CRM systému

Autor CRM systému web CRM je JT-Trading s.r.o.. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva a zdrojové kódy.
 

Používateľ služby webcrm.sk a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu vo finančnej podobe, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

V Košiciach dňa 17.6.2010

Začnite používať web CRM

Šetrí Váš čas
Odbremení Vás od starostí
Jednoducho sa ovláda
Malé prevádzkové náklady

Vyskúšajte si systém web CRM,

Testovacia verzia je zdarma
na 14 dní!

 

Registrácia je úplne jednoduchá!

Postačí Vám na to iba 15 sekúnd a môžete začať systém používať!

   

 

Poradňa

Zabudol som prihlasovacie údaje
do aplikácie web CRM:

 

Neviem pracovať s aplikáciou:

 

Potrebujem poradiť s aplikáciou: