Ochrana údajov

JT-Trading s.r.o., so sídlom Panelová 13, 040 01 Košice, IČO 36573981 (ďalej len spoločnosť), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, zabezpečuje ochranu osobných údajov ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov).

 

Osobné údaje poskytuje zákazník ako dotknutá osoba, ktorá žiada o poskytnutie služby alebo osoba, ktorá je alebo bude v zmluvnom alebo inom vzťahu k prevádzkovateľovi.

 

Doba spracúvania osobných údajov a dát, ktoré zákazník vkladá do informačného systému prevádzkovaného našou spoločnosťou (ďalej len zákazníckych dát):
Spracúvanie osobných údajov a zákazníckych dát trvá po dobu 100 dní odo dňa ukončenia poskytovania služby a po celú dobu poskytovania služby.

 

Prehlásenie o spracúvaní zákazníckych dát:

Naša spoločnosť prehlasuje, že dáta zákazníkov a ich osobné údaje nebude využívať vo svoj prospech a ani tieto údaje neposkytne tretím osobám.

 

V Košiciach dňa 17.6.2010

Začnite používať web CRM

Šetrí Váš čas
Odbremení Vás od starostí
Jednoducho sa ovláda
Malé prevádzkové náklady

Vyskúšajte si systém web CRM,

Testovacia verzia je zdarma
na 14 dní!

 

Registrácia je úplne jednoduchá!

Postačí Vám na to iba 15 sekúnd a môžete začať systém používať!

   

 

Poradňa

Zabudol som prihlasovacie údaje
do aplikácie web CRM:

 

Neviem pracovať s aplikáciou:

 

Potrebujem poradiť s aplikáciou: